CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

1.    Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác Thanh tra- Khiếu tố của VKSND tỉnh Lào Cai; Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của địa phương về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND hai cấp tại tỉnh Lào Cai; Là đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng;

 

2.    Thực hiện công tác Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kiểm tra về hoạt động công vụ, nội vụ, công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; Giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSTC đối với đơn vị cấp phòng, cấp huyện; công chức, người lao động thuộc VKSND tỉnh Lào Cai; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra cấp tỉnh;

 

3.    Tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác về tội phạm từ các nguồn gửi đến thuộc trách nhiệm giải quyết của VKSND tỉnh Lào Cai; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của VKSND tỉnh Lào Cai; Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ công tác tiếp công dân; giải quyết, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

 

4.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai giao.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập