CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Đảng bộ Viện KSND tỉnh Lào Cai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2021, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2021), cũng là chặng đường tròn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 05 năm qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ra sức thi đua học tập và làm theo lời dạy của Bác, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Tỉnh ủy Lào Cai được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của việc học và làm theo Bác, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy Ban cán sự Đảng, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành chương trình hành động, văn bản chỉ đạo với phương châm chủ động, sáng tạo, lựa chọn một số khâu công tác trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo ra sự chuyển biến trong hoạt động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nói riêng và toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nói chung.

Việc thực hiện học tập và làm theo Bác được thể hiện trong tất cả các khâu công tác. Trước hết, là tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban cán sự Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy, chọn khâu công tác đột phá, chọn nhiệm vụ trọng tâm của công tác chuyên môn, nghiệp vụ để tập trung chỉ đạo, tạo ra điểm nhấn qua mỗi năm. Trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Qua mỗi năm, Đảng  ủy đều tập trung chỉ đạo phát động phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm.Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ triển khai cho đảng viên tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 2020, Đảng ủy chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2021, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hưởng ứng các phong trào, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021).

Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã triển khai cho 100% đảng viên thực hiện việc đăng ký cam kết nêu gương, kiểm tra giám sát, đánh giá, xếp loại việc học và làm theo Bác. Việc đánh giá, xếp loại được thực hiện hàng tháng tại các Chi bộ. Thấm nhuần lời Bác dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng ủy đã triển khai đến các chi bộ trực thuộc thực hiện việc "Ghi danh” định kỳ hằng tháng đối với những cá nhân điển hình để nêu gương. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ghi danh 216 lượt cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đảng ủy chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với 8 lượt tổ chức đảng trực thuộc và 10 đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc kiểm tra đối với trên 40 đảng viên. Qua kiểm tra đã kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu về học và làm theo Bác, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện theo cam kết.

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng ủy đã có sự lãnh đạo sát sao đối với hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ… đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào, tự giác thực hiện việc đăng ký, cam kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra những chuyển biến tích cực từ mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai. Kết thúc năm công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành, được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ thời gian tới có chiều sâu đi vào nền nếp, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã lựa chọn một số khâu trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tạo ra bước đột phá mới trong học và làm theo Bác. Trước hết, tập trung chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt các yêu cầu theo nội dung Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thống nhất giữa lời nói và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Năm 2021, Đảng ủy tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề hằng năm giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ đột phá đã được xác định từ đầu năm công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, hướng tới mục tiêu đưa Lào Cai trở thành một tỉnh phát triển./.

 

Nguyễn Hằng – Phòng 8


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 6,130
  • Tất cả: 1,486,482
Đăng nhập