CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2022, Hướng dẫn số 10/HD-VKSTC ngày 07/01/2022 của Vụ kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp. Ngay từ đầu năm đơn vị Khiếu tố đã tham mưu cho Lãnh đạo viện xây dựng Chương trình công tác khiếu tố, Hướng dẫn các đơn vị, cấp huyện thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với công tác Kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai. Nhìn chung trong năm qua tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp diễn biến bình thường, không có khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc, kéo dài, chủ yếu là đơn tố giác tội phạm và kiến nghị phản ánh; đã được các cơ quan tư pháp hai cấp tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Về công tác tiếp công dân, cả hai cấp kiểm sát đã tiếp 59 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, trong đó cấp tỉnh tiếp 49 lượt, cấp huyện tiếp 10 lượt; Viện kiểm sát tỉnh đã bố trí phòng tiếp công dân riêng đảm bảo khang trang, thuận tiện, trong phỏng niêm yết đầy đủ lịch và nội quy tiếp công dân, trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân, mở đầy đủ số sách theo dõi, quản lý tiếp công dân, thụ lý giải quyết đơn. Ở Viện KSND tỉnh bố trí 01 Kiểm sát viên trung cấp và 01 Kiểm tra viên giúp việc, Viện kiểm sát cấp huyện bố trí 01 Kiểm sát viên sơ cấp, có 01 Lãnh đạo viện phụ trách; việc tiếp công dân được thực hiện trong tất cả các ngày làm việc trong tuần, đối với ngày nghỉ việc tiếp công dân thông qua các ca trực nghiệp vụ; định kỳ Viện trưởng tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng.

Về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, trong năm cả hai cấp đã tiếp nhận 342 đơn các loại, trong đó cấp tỉnh tiếp nhận 185 đơn, cấp huyện tiếp nhận 157 đơn. Đã được phân loại, xử lý 100%, trong đó đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát giải quyết 17 đơn (cấp tỉnh 07 đơn, cấp huyện 10 đơn), trong đó khiếu nại 13 đơn, tố cáo 03 đơn, kiến nghị phản ánh 01 đơn. Đã giải quyết 17/17 đơn (tỷ lệ giải quyết đạt 100% so với kế hoạch, vượt 20% so với chi tiêu của ngành), ban hành 14 quyết định giải quyết (khiếu nại 13, tố cáo 01), trong đó: Chấp nhận toàn bộ 01 đơn (khiếu nại); chấp nhận một phần 01 đơn (khiếu nại), không chấp nhận 12 đơn (khiếu nại 11, tố cáo 01), ban hành 03 văn bản thông báo trả lời đơn.

Trên cơ sở quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và Quy chế, Quy định của Ngành về giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp, trong năm Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy trình, quy định; việc ban hành các quyết định giải quyết đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; các quyết định, kết luận ban hành được cơ quan, tổ chức và công dân chấp hành nghiêm chính. 

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, Viện kiểm sát hai cấp thường xuyên theo dõi, kiểm sát các đơn KNTC về tư pháp đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong năm đã kiểm sát 05 quyết định giải quyết của Cơ quan điều tra cùng cấp (cấp tỉnh 02, cấp huyện 03), ban hành 05 văn bản Thông báo kết quả kiểm sát đối với các Cơ quan tư pháp, trực tiếp kiểm sát 03 cuộc tại Cơ quan điều tra (cấp tỉnh 02; cấp huyện 01), định kỳ các cơ quan tư pháp rà soát, gửi báo cáo, thông báo kết quả công tác giải quyết KNTC cho Viện kiểm sát cùng cấp để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. Thông qua hoạt động kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, đã được Kết luận và kiến nghị được các cơ quan, đơn vị chấp nhận tiếp thu. Đến nay các chỉ tiêu về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo, chất lượng. tiến độ, kế hoạch trong năm 2022.

Do có sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo viện, nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua của Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã có chuyến biển tích cực, chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng lên, quyền lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo cuối cùng có hiệu lực pháp luật, công dân chấp hành không còn khiếu nại tố cáo nữa; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương ./.

Hồ Thị Quyên - Phòng Thanh tra khiếu tố


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập