Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phong trào thi đua yêu nước ở Viện KSND tỉnh Lào Cai

Phong trào thi đua yêu nước đã và đang được triển khai sâu rộng đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc, để quán triệt toàn diện thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua kêu gọi thi đua ái quốc vào những năm đất nước ta còn đang gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ; vừa phải đấu tranh chiến đấu với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ tổ quốc thống nhất đất nước; vừa phải đứng lên xóa bỏ các hủ tục lạc hậu chống lại giặc đói, giặc mù chữ từng bước đưa đất nước ta tiến lên Chủ nghĩa xã hội, mới có được cơ đồ to lớn như ngày hôm nay. Khắc ghi lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua,” trong những năm qua toàn Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã luôn lấy lời dạy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động, nhất là lời dạy của Bác đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân phải luôn “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Để thực hiện được phải khơi dậy lòng tự hào dân tộc, kêu gọi cố gắng của toàn Ngành tạo thành một khối đoàn kết, lực lượng rộng khắp. Với một luồng khí thế mới, có thể nói 5 năm qua (2015-2019) toàn ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã quán triệt, triển khai, phát động và hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trên tất cả các khâu công tác. Đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Viện KSND tối cao; xác định khâu công tác đột phá, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực tiễn và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt đã xây dựng và nhân nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, công chức và người lao động thực sự đưa công tác thi đua, khen thưởng có sự đổi mới, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ toàn diện các hoạt động công tác của Ngành. Có được kết quả đó, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo viện; sự quan tâm phối hợp của các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, sự hưởng ứng nhiệt tình vào cuộc của các đơn vị trực thuộc, của từng cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai. Kết quả mang lại, đã góp phần quan trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hàng năm của Ngành được các cấp ghi nhận.

Hội nghị điển hình tiên tiến Viện KSND tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2020

Trong công tác xây dựng Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, An ninh quốc phòng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thiết thực; chú trọng đến công tác cán bộ đặc biệt là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của BCH Trung ương, đến nay đã giảm 03 đơn vị đầu mối ở cấp tỉnh, điều động 51 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; cử 84 cán bộ theo các lớp đào tạo, chuẩn hóa Cao cấp và Trung cấp lý luận Chính trị, thạc sỹ luật.

Trong công tác xây dựng Ngành đã quan tâm bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, nâng cao năng lực trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác, vận dụng tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp. Tập trung đề ra các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và kiểm sát hoạt động tư pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ án khởi tố điều tra được giải quyết nhanh chóng và đưa ra truy tố, xét xử đúng thời hạn luật định, đảm bảo không có bị can phải đình chỉ điều tra do không phạm tội. Tổng số kiểm sát 2.931 tin báo, tố giác về tội phạm, tỷ lệ giải quyết đạt 99,7%; Số người bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt tỷ lệ 98% so với số đã giải quyết, tỷ lệ giải quyết án ở Viện kiểm sát nhân hai cấp đạt 100%, không có trường hợp nào Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Đã chủ động phối hợp xác định nhiều vụ án trọng điểm; phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên. Ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử.

Trong 5 năm (2015-2019), ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới đạt được kết quả cao trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động tăng cường phát hiện vi phạm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng, ban hành kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm. Đã kiểm sát 6.928 bản án, quyết định của Tòa án; tham gia xét xử 1.116 phiên tòa dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, dự 2.601 phiên họp; ban hành 72 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 181 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Tòa án, cơ quan hữu quan trong phòng ngừa tội vi phạm pháp luật.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã có nhiều đổi mới hướng tới phương châm của ngành là thực chất, hiệu quả, kịp thời. Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 510 cuộc, ban hành 07 kháng nghị, 185 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 33 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.

Phong trào thi đua trong công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã đạt được nhiều kết quả tốt, tỷ lệ giải quyết luôn đạt cao theo chỉ tiêu của Quốc hội. Đã kiểm sát 100% quyết định, hồ sơ đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn thi hành án; tiến hành 53 cuộc trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án hai cấp; đã ban hành 80 kiến nghị yêu cầu cơ quan thi hành án khắc phục vi phạm. Đã tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời 41/41 đơn thuộc thẩm quyền. Đã kiểm sát trực tiếp kiểm sát khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 14 cơ quan, ban hành 06 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; ban hành 19 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.

Ngoài việc hưởng ứng phong trào thi đua toàn diện, các phong trào thi đua chuyên đề cũng được triển khai tích cực, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ công chức và người lao động toàn Ngành tham gia như: Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; Phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; các phong trào thi đua do địa phương, các tổ chức đoàn thể, của Ngành phát động gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông qua phong trào thi đua chuyên đề, từng cán bộ, công chức và người lao động đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn, đưa ra các biện pháp để nỗ lực phấn đấu thực hiện. Năm năm qua, mỗi cán bộ công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai luôn có tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tu dưỡng, phấn đấu tinh thông về nghiệp vụ, không ngừng học tập, nghiên cứu, nắm vững các kiến thức pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ được giao để vận dụng vào thực tiễn; thận trọng, tỉ mỉ, giải quyết công việc nhanh, chính xác, công tâm, công bằng và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp, qua đó vun đắp xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh hơn, nhất là trong công tác tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đề xuất các hình thức biện pháp để tham mưu đúng, trúng phù hợp. Nâng cao tính chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, nội vụ, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật nhà nước, thực hiện đúng với thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.  Kết quả trong 5 năm qua đã có 142 tập thể và 524 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; 145 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 22 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành KSND;  49 tập thể và 274 cá nhân được tặng giấy khen của viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai trong  các phong trào thi đua; 31 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua toàn diện và Huân chương lao động hạng Ba trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó nhiều tập thể là đơn vị Viện KSND cấp huyện, cấp phòng thuộc Viện KSND cấp tỉnh đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương các loại. Đây là những phần thưởng cao quý mà toàn Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu được cấp trên ghi nhận. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới; phối hợp xét xử lưu động, tham gia làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, lò xử lý rác thải tại hộ gia đình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và ủng hộ bằng hiện vật xi măng, cát sỏi, máy trộn bê tông..., đến nay 02 xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai được phân công giúp đỡ đã đạt xã nông thôn mới.

Việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã mang lại những kết quả tích cực, như một đòn bẩy có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, từ đó lựa chọn được những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác để tôn vinh, nêu gương học tập, luôn lấy chất lượng lên hàng đầu không chạy theo số lượng, đảm bảo việc khen thưởng được khách quan, chính xác. Qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015-2019 tại Hội nghị điển hình tiên tiến tổ chức vào tháng 6/2020 vừa qua, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã có 02 tập thể và 05 cá nhân được tôn vinh danh hiệu đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu để phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong những năm tới.  

Mục tiêu của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai trong năm năm tới, tiếp tục quán triệt sâu rộng các văn bản pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thông qua các biện pháp, giải pháp về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tập trung vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trật tự xã hội an toàn tạo môi trường ổn định thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp để tạo thuận lợi trong việc đánh giá, suy tôn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn (2015-2019) đã để lại những dấu ấn, là tiền đề để đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo, xong cũng còn những tồn tại cần phải nhìn nhận đánh giá đúng thực chất hơn nữa, vận dụng sao cho phù hợp, có nhiều đổi mới để thúc đẩy thực sự đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả hơn nữa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND hai cấp tỉnh Lào Cai gương mẫu, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính./.

Thúy Mai - VPTH


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 1,410
  • Tất cả: 913,834
Đăng nhập